Integritetspolicy

Information om vår behandling av personuppgifter

EU:s Dataskyddsförordning (”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR ger dig som kund rätt till information om behandling av dina personuppgifter.

Folkefinans AS Norge, Filial Sverige, org.nr 516404-7044 (”Folkefinans AS”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), med adress Götgatan 78, 118 30 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

1.     Vilka sorters personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du som blivande eller befintlig kund ansöker om en viss produkt eller tjänst, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler. I avsnitten nedan hittar du mer detaljerad information om våra ändamål med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

I din kontakt med oss kommer du att lämna följande personuppgifter:

       Identitetsuppgifter, t.ex. namn, personnummer och kundnummer (tilldelas av oss);

       Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer;

       Ansökningsuppgifter, t.ex. uppgift om sökt kredits storlek, kontonummer, information om inkomst, tillgångar och utgifter, IP-adress;

       Kundinteraktioner, t.ex. samtalsinspelningar, kundlogg och utskick; och

       Kundengagemang, t.ex. uppgift om vilka produkter som du har.

 

Personuppgifter vi samlar in från tredje part:

Informationstjänstleverantörer

Vi inhämtar aktuella sanktionslistor och information om vilka personer som anses vara s.k. politiskt exponerade personer (PEP) från informationstjänstleverantörer för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser att uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, samt genomföra kontroller mot sanktionslistor.

Kreditförmedlare

Om du ansöker om en kredit hos Folkefinans AS genom en kreditförmedlare samlar vi in de uppgifter som du lämnat till kreditförmedlaren och som kreditförmedlaren delar med sig av till oss.

Exempel på ansökningsuppgifter som vi samlar in från kreditförmedlare är sökt belopp, namn, personnummer och ekonomiska uppgifter såsom inkomst.

Kreditupplysningsföretag

Vi inhämtar person-/kreditupplysning från kreditupplysningsföretag i samband med att du ansöker om en kreditprodukt.

 

2.     Allmänt om vår behandling av dina personuppgifter

För dig som kund

I din kontakt med oss som kund samt vid nyttjandet av våra tjänster och köp av våra produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla de tjänster och produkter som avtalet rör samt fakturahantering, betalning och administration av avtalsförhållandet, utbetalningar samt kontakt och kommunikation. Denna behandling sker med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtalet med dig.

Om du har eller de senaste tolv (12) månaderna har haft en kundrelation med oss behandlas dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster och för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring rörande våra tjänster och andra tjänster som liknar de du tidigare köpt från oss eller kontaktat oss för att få veta mer om. Du kan närsomhelst meddela oss att du inte längre önskar ta emot fortsatt direktmarknadsföring från oss.

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som kund eller om dig för bokföringsändamål, exempelvis avseende fakturering eller betalning av våra tjänster eller produkter, denna behandling utför vi med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen (1999:1078) (”BFL”). eller annan lagstiftning.

För dig som inte är kund

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss eller då du ber oss att kontakta dig. Ändamålet med vår behandling är att kunna hjälpa dig med dina frågor rörande oss eller nyttjandet av någon av våra tjänster eller produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna hjälpa framtida kunder och andra intresserade genom att besvara frågor och tillhandahålla eventuellt material.

Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring. Du kan närsomhelst meddela oss att du inte längre önskar ta emot fortsatt direktmarknadsföring från oss.

För dig som anställd hos leverantör

Dina personuppgifter som anställd hos en leverantör till oss behandlas i enlighet med avtalet med leverantören för ändamålen fakturahantering, betalning och administration av avtalsförhållandet, hantering av leveranser samt kontakt och kommunikation. Då dina personuppgifter som anställd behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna administrera avtal och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra leverantörer/din arbetsgivare.

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som är anställd hos leverantör för bokföringsändamål, exempelvis avseende fakturering eller betalning av era tjänster eller produkter, denna behandling utför vi med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

För dig som begärt blockering

Om du har begärt att vi ska blockera dig från våra kredittjänster kommer vi att behandla ditt personnummer i vårt register över personer som är blockerade från att köpa våra kredittjänster. Vi kommer att ha kvar sådana uppgifter om dig i sådant register till dess att du meddelar oss att du inte längre önskar att ditt personnummer är blockerat.

3.     Automatiska beslut och profilering

Vi är enligt lag skyldiga att bedöma din kreditvärdighet innan vi beviljar en kredit. Syftet med informationen är att ge oss en uppfattning av riskbilden för att bevilja krediten. Denna information används för att ge oss en korrekt riskbild. Vilken information vi behandlar för detta ändamål är närmare beskrivet i punkten 4 nedan. Informationen utvärderas mot vår interna policy och modeller som speglar utvärderingen av likviditet och betalningsförmåga av vilka ansökningar vi godkänner. Denna information behandlas automatiskt med hjälp av tillgänglig data. Vissa typer av information leder alltid till avslag (såsom ålder (ej myndig), skuldsaldo, avsaknad av folkbokföringsadress, registrerad konkurs, blockerat personnummer, skulder hos kronofogden, tidigare negativ betalningshistorik, medan andra typer av information rörande din betalningsförmåga kommer att vägas mot varandra i bedömningen av din ansökan om kredit hos oss. Bedömningen avgör om du kommer att beviljas sökt kredit. Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas kommer vi genast att ge dig besked om resultatet av sådan sökning i den mån sådant utlämnande inte skulle vara i strid med gemenskapslagstiftningen eller annars strider mot allmän ordning och säkerhet.

Vi använder i förhållande till vår produkt Frogtail, även ansökningsuppgifter och information om dina tidigare tjänster och produkter för att beräkna den ränta vi kan erbjuda dig på beviljad kredit. Sådan ränta erbjuds även baserad på den profilering vi genomför baserat på de uppgifter vi inhämtar om dig samt din kreditscoring i samband med din ansökan om Frogtail-produkt. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att kunna erbjuda en ränta anpassad till din riskprofil.

Har du några synpunkter på ett automatiskt beslut eller vill veta mer om vår profilering av dig eller hur automatiserade beslut har tagits kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna i avsnitt 10 nedan.

 

4.     Om din skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter till oss och följderna av att dina personuppgifter inte lämnas

Det är inte ett lagstadgat krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot kan vår möjlighet att ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal samt administrera avtalsförhållandet med dig påverkas om du inte lämnar dina personuppgifter (exempelvis om du inte lämnar efterfrågade personuppgifter kan vi inte hantera din kreditansökan).

 

5.     Mer om vår behandling av dina personuppgifter

 

Ändamål: Hantera ansökan om viss tjänst eller produkt

Vilka behandlingar utför vi?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

-        Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera en ansökan om en viss produkt, t.ex. registrera uppgifter i kreditansökan och göra en bedömning av ansökan.

     Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer;

     Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer;

     Ansökningsuppgifter, t.ex. uppgift om sökt kredits storlek, kontonummer, inkomst, tillgångar, uppgift om månadsutgifter och uppgifter rörande månatlig levnadskostnad;

     Kundinteraktioner, t.ex. samtalsinspelningar, IP-adress, kund-logg och utskick; och

     Kundengagemang, t.ex. uppgift om vilka produkter och tjänster som du har hos oss.

 

-    Se avsnitt 8 nedan.

 

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

-        Behandlingen av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

-        Behandlingen av uppgifter rörande din identitet som kund hos oss sker med stöd av att detta är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

-        Behandlingen av övriga personuppgifter med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.

 

 

Ändamål: Genomförande av kreditbedömningar

Vilka behandlingar utför vi?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

-        Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra kreditbedömningar i samband med en ansökan om en kreditprodukt. Se även information i avsnitt 3 ovan.

     Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer;

     Kreditinformation, t.ex. uppgift om sökt kredits storlek, inkomst, information om tillgångar, månadsutgifter och uppgifter rörande månatlig levnadskostnad samt information om eventuella betalningsanmärkningar; och

     Betalningshistorik, t.ex. uppgift om gjorda inbetalningar.

 

-    Se avsnitt 8 nedan.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

-        Behandlingen av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

-        Behandlingen av uppgifter för kreditbeslut sker med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

-        Behandlingen av övriga personuppgifter sker med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta nödvändiga åtgärder innan ett sådant avtal tecknas.

 

 

Ändamål: Hantera kundförhållandet

Vilka behandlingar utför vi?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

-        Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt kundförhållande med oss, t.ex. för att registrera dina uppgifter i vårt kundregister, för att kommunicera med dig om kundförhållandet, skicka aviseringar, genomföra utbetalningar, skicka betalningskrav, tillse att vi erhåller betalning samt säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta, samt dokumentera träffade avtal och interaktioner med dig.

-         

     Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer;

     Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer;

     Kundinteraktioner, t.ex. samtalsinspelningar, kund-logg och utskick;

     Kundengagemang, t.ex. uppgift om vilka produkter och tjänster som du har;

     Kontouppgifter, t.ex. kontonummer; och

     Kredituppgifter, t.ex. kreditnummer och kreditbelopp.

 

-    Se avsnitt 8 nedan.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

-        Behandlingen av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

-        Behandlingen av övriga uppgifter sker med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.

 

 

Ändamål: Hantera förfrågningar

Vilka behandlingar utför vi?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

-        Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera förfrågningar från dig, t.ex. om oss och våra produkter och tjänster i olika kanaler och för att hantera ärenden i kundtjänst.

     Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer;

     Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer;

     Kundinteraktioner, t.ex. samtalsinspelningar, kund-logg och utskick;

     Kundengagemang, t.ex. uppgift om vilka produkter och tjänster som du har;

     Kontouppgifter, t.ex. kontonummer; och

     Kredituppgifter, t.ex. kreditnummer, kreditbelopp.

 

-    Se avsnitt 8 nedan.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

-        Behandlingen av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

-        Behandlingen av övriga personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att vi på ett bra sätt ska kunna hantera förfrågningar från dig.

 

 

Ändamål: Utrednings- och säkerhetsskäl

Vilka behandlingar utför vi?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

-        Vi behandlar dina personuppgifter av utrednings- och säkerhetsskäl, t.ex. för att förebygga, undersöka, avslöja och rapportera kreditbedrägerier.

     Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer;

     Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer;

     Betalningsuppgifter, t.ex. bank- och postgironummer;

     Kundengagemang, t.ex. uppgift om vilka produkter och tjänster som du har;

     IP-adress;

     Kontouppgifter, t.ex. kontonummer;

     Kredituppgifter, t.ex. kreditnummer, kreditbelopp; och

     Autentiseringsinformation, t.ex. uppgift om elektronisk signatur, giltighetstid och utfärdande bank.

 

-    Se avsnitt 8 nedan.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

-        Behandlingen av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

-        Behandlingen av övriga personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att skydda dina, andras och våra tillgångar.

 

 

Ändamål: Kommunikation och lämnande av erbjudanden

Vilka behandlingar utför vi?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

-        Vi vill lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal. Därför behandlar vi dina personuppgifter i syfte att kommunicera personlig och relevant information, samt lämna erbjudanden till dig om våra egna, varor och tjänster i olika kanaler, t.ex. brev, e-post och andra digitala kanaler. För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig analyserar vi de personuppgifter som vi har samlat in. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss. Se även avsnitt 2 ovan avseende dig som ännu inte är kund hos oss eller uttryckligen efterfrågar information.

-         

     Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och IP-adress;

     Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer; och

     Betalningsinformation, t.ex. uppgift om amorteringar.

-        Om du har en kundrelation till oss behandlar vi dina personuppgifter max ett (1) år efter det att ditt kundförhållande är avslutat eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick.

-        Är du inte aktiv kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter som längst tre (3) månader eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick. Se även avsnitt 8 nedan.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

-        Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig

 

 

Ändamål: Fullgöra rättsliga förpliktelser

Vilka behandlingar utför vi?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

-        Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som vi har, t.ex. uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, bl.a. genom att kontrollera identitet, fullgöra gällande kapitaltäckningsregler och genomföra kontroller mot s.k. sanktionslistor.

     Identitetsuppgifter, t.ex. namn kundnummer och personnummer;

     Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer;

     Kontouppgifter, t.ex. kontonummer; och

     Kundkännedomsinformation, t.ex. medborgarskap, skatterättslig hemvist, inkomst, sysselsättning, bosättningsland, uppgift om politiskt exponerad person (PEP).

-        Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som krävs enligt gällande lagar och andra författningar, såsom regler avseende motverkande av penningtvätt (fem (5) år i normalfallet men i vissa fall upp till tio (10) år) och bokföringslagen (sju (7) år). Se även avsnitt 8 nedan.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

-        Behandlingen sker med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

 

 


 

6.     Vilka mottagare delar vi information med?

Dina personuppgifter skyddas av banksekretess, vilket innebär att vi inte obehörigen får röja dessa uppgifter. När det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen delar vi vissa uppgifter med andra mottagare. Se nedan för en översikt av kategorier av mottagare.

a)     Betalningsmottagare och betaltjänstleverantörer

Vid betalningar kan personuppgifter delas med betalningsmottagaren och betalningsmottagarens bank, samt betaltjänstleverantörer, t.ex. Bankgirot. De uppgifter som delas är bland annat identitetsuppgifter, såsom namn, personnummer samt kontouppgifter, t.ex. kontonummer. Denna behandling sker för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och personnummer behandlas för att detta är nödvändigt med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

 

b)     Andra banker och identifieringstjänstleverantörer (tex. Trustly)

Vid användning av BankID delas personuppgifter med tillhandahållaren av den e-tjänst som du använder BankID hos, dvs. den part som du legitimerar dig mot. De uppgifter som delas är bland annat identitetsuppgifter, såsom namn, personnummer samt kontouppgifter, t.ex. kontonummer. Denna behandling sker för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och personnummer behandlas för att detta är nödvändigt med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

 

c)      Kreditförmedlare

Om du har tecknat en kredit hos oss genom kreditförmedlare lämnar vi ut vissa uppgifter till kreditförmedlaren för att fullgöra vårt avtal med kreditförmedlaren. De uppgifter som lämnas ut är identitetsuppgifter, (t.ex. namn och personnummer) respektive kredituppgifter (t.ex. kreditbelopp, utbetalningsdag). Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra vårt avtal med den kreditförmedlare som du har varit i kontakt med. Personnummer behandlas för att detta är nödvändigt med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

 

d)     Samarbetspartner

Om du ansöker om en revolverande kreditprodukt lämnar vi ut vissa uppgifter till Arvato Finance AB, som är vår samarbetspartner för revolverande kredit. De uppgifter som lämnas ut är identitetsuppgifter och kontaktuppgifter, (t.ex. namn, personnummer och adress), uppgifter om aktuell kredit (t.ex. kreditbelopp och utbetalningsdag). Denna behandling sker för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och personnummer behandlas för att detta är nödvändigt med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

 

e)     Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. identifieringsleverantörer, kommunikationsleverantörer, leverantörer av betalningstjänster, leverantörer av aviseringstjänster, samt leverantörer av IT-tjänster. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

 

f)      Inkassobolag eller andra bolag som övertar vår fordran mot dig

Om vi har ett krav gentemot dig kan vi dela de personuppgifter som är nödvändiga med inkassobolag för att fastställa, göra gällande och utöva vårt rättsliga anspråk eller till andra bolag som övertar vår fordran mot dig (antingen genom att vi överlåter vår fordran eller vid försäljning av hela eller delar av vår verksamhet).

 

Personuppgifter som lämnas ut

Laglig grund för behandlingen

• Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer;

• Kontaktuppgifter, t.ex. adress och telefonnummer;

• Inkassouppgifter, t.ex. kredit- och kontonummer, skuldbelopp, ränte- och avgiftsuppgifter, avtal, kopia på faktura/avi och påminnelse- och uppsägningsbrev; och

• Ärendeinformation, t.ex. typ av ärende så som skuldsanering.

Behandling av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig. Övrig behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 

g)     Myndigheter och motparter

I syfte att vi ska fullgöra våra rättsliga förpliktelser kan vi även komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Exempel på sådant utlämnande är; kontrolluppgift till Skatteverket, information till polisen eller annan rättsvårdande myndighet, rapporter till Finansinspektionen och information om vår behandling av personuppgifter till Dataskyddsmyndigheten. Vi kan även behöva lämna ut information till domstol, motparter och dess ombud i samband med en rättstvist om sådant utlämnade är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 

 

7.     Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss.

 

8.     Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. I syfte att vi ska fullgöra lagkrav, när du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med de principer som anges nedan och i tabellerna i avsnitt 5 ovan.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas enligt bokföringslagens krav i sju (7) år. Vi behandlar även vissa uppgifter om dina låneprodukter och tjänster i enlighet med övriga tillämplig lagkrav såsom motverkande av penningtvätt enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”AML”) (fem (5) år i normalfallet men i vissa fall upp till tio (10) år) samt enligt preskriptionslagen (1981:130).

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas fram tills dess att du återkallar ditt samtycke.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning för ändamålet att marknadsföra oss mot dig behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis. Om du har en kundrelation till oss behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål i max ett (1) år efter det att ditt kundförhållande är avslutat eller till dess du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick. Är du inte aktiv kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål som längst tre (3) månader eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick.


 

 

9.     Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (s.k. registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen (under namnändring till Dataskyddsmyndigheten) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 

10.  Kontakta oss

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att vi följer reglerna om skydd av personuppgifter Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon 08-588 581 00 eller vårt dataskyddsombud direkt via e-post dpo@folkefinans.com. Du kan även kontakta oss via brev ställt till Folkefinans AS, Dataskyddsombud, Box 4285, 102 66 Stockholm.

Vid frågor om automatiska beslut och kreditbeslut är du även välkommen att kontakta vår kundservice.

 

______________________

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Folkefinans AS den 25 Maj 2018.

Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.